OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 47

 

Vleesvarkens:
Alsnog een prijsstijging lijkt ijdele hoop.

Het aanbod slachtrijpe varkens blijft ook deze week groot. De Duitsse markt kan dit blijkbaar nog soepel aan maar binnenlands hangen de haken overvol. Het prijsniveau van de afgelopen weken kan hierdoor blijkbaar amper gehandhaafd worden. Toch lijkt het er op dat de flinke hoeveelheden extra vlees (meer slachtingen en ook nog eens zwaar) redelijk vlot en prijshoudend worden opgenomen. Dat is echter om deze tijd van het jaar en bij de huidige inkoopprijsniveau’s niet echt een positief bericht. Er zou nu aan getrokken moeten worden en de be- en verwerkers moesten eigenlijk nauwelijks kans krijgen enige (goedkope) voorraad op te bouwen. Dat zou het normale marktbeeld van de tweede helft van november moeten zijn. Zeker nu het er toch op lijkt dat dat de producten die de wereldmarkt op moeten ook redelijk goed geplaatst worden. Dus stabilisatie op dit moment in de markt  moet eigenlijk als zorgelijk bestempeld worden. Enige reëele hoop is, dat dit jaar gezien de huidige niveau’s en het feit dat er meer dan andere jaren met de opleg geanticipeerd is op niet leveren rond de feestdagen de traditionele dip rond kerst en de jaarwisseling uitblijft.
Maar voorlopig blijft het mager!

Slachtzeugen
Het slachtzeugenaanbod blijft nog steeds boven normaal. Als verklaring lijkt toch het aantal stoppers in de hele Euregio beduidend groter dan normaal. Toch kunnen de prijzen zich handhaven. Slachters en verwerkers hebben geen moeite met enige extra voorraad bij het huidige prijsniveau.

Biggen:
Op de biggenmarkt is de stemming positief! Het aanbod is al vroegtijdig licht gedaald terwijl de vraag beslist vlot te noemen is. Dit leidt al een tijdje tot wekelijkse (zeker procentueel gezien) flinke prijsverhogingen. Deze worden door de afnemers vleesvarkenhouders, op dit moment, ondanks het uitblijven van enige verhoging van hun opbrengsten  nog geaccepteerd.. Echter vooral vanuit de periferie, worden  vermeerderaars, door mensen die de biggen niet hoeven te betalen,  gevoed met info, als zouden de bomen tot in de hemel groeien. Hierdoor leeft er zelfs bij de huidige snelle prijsstijgingen  bij somminge vermeerderaars de onvrede als zou het  prijsherstel nog sneller moeten kunnen. In dat geval zou de wal het schip zeker keren. Immers naast krapper aanbod speelt ook wel degelijk  het uitblijven van perspectief voor de vleesvarkenshouder mee in de prijsbepaling . Dan zullen de signalen dat de grens bereikt is toenemen als naast de huidige terechte verhoging van de noteringen ook de afgesproken toeslagen omhoog geduwd zouden worden. Deze week is er qua noteringin dat licht ruimte voor een verhoging met € 2,00 .